MAIL OF ISLAM

Knowledge & WisdomShafi'i Madhab Scholars


1. Abu Ibrahim al-Muzani (Rahmatullahi Alaihi) (b.175 A.H – d.264 A.H)


2. Imam Bukhari (Rahmatullahi Alaihi) (b194A.H.-d.256A.H.)


3. Imam Muslim (Rahmatullahi Alaihi) (b.202A.H-d.261A.H.)


4. Imam at-Tirmidhi (Rahmatullahi Alaihi) (d.279A.H.)


5. Imam an-Nisai’ (Rahmatullahi Alaihi) (d.203A.H.)


6. Imam Ibn Majah (Rahmatullahi Alaihi) (d.273 A.H.)


7. Imam Abu Dawud (Rahmatullahi Alaihi) (d.275 A.H.)


8. Imam Ibn Jarir at-Tabari (Rahmatullahi Alaihi) (b.224 A.H.-d.310 A.H.)


9. Imam Ibn Hibban (Rahmatullahi Alaihi) (d.354 A.H.).


10. Imam al-Hakim (Rahmatullahi Alaihi) (d.405 A.H.)


11. Imam Baihaqi (Rahmatullahi Alaihi) (b.384A.H.- d.458 A.H.)


12. Imam Al-Khatib al-Baghdadi (Rahmatullahi Alaihi) (b.392 A.H.-d.463 A.H.)


13. Imam Juwaini Imam al-Haramain (Rahmatullahi Alaihi) (d.478A.H.)


14. Imam Ghazzali (Rahmatullahi Alaihi) (b.450 A.H.- d.505 A.H.)


15. Imam Rafi’i (Rahmatullahi Alaihi) (b. 557 A.H)


16. Imam Ibn Asakir (Rahmatullahi Alaihi) (d.571 A.H.)


17. Imam an-Nawawi (Rahmatullahi Alaihi) (d.631A.H.)


18. Imam Izz ibn ‘Abdu’s-Salam (Rahmatullahi Alaihi) (d.660 A.H.)


19. Imam Ibn Daqiqul ‘Eid (Rahmatullahi Alaihi) (d.702 A.H.)


20. Imam Dhahabi (Rahmatullahi Alaihi) (b.673A.H.-d.748 A.H)


21. Imam Ibn Kathir (Rahmatullahi Alaihi) (b.701 A.H.-d.774A.H.)


22. Imam as-Subki (Rahmatullahi Alaihi) (b.728 A.H.- d.771 A.H.)


23. Imam Ibn Nuhas (Rahmatullahi Alaihi) (d.814 A.H.)


24. Imam Ibn Hajr al-Asqalani (Rahmatullahi Alaihi) (b.773 A.H.-d.852 A.H.)


25. Imam Ibn Hajar al-Haythami (Rahmatullahi Alaihi) (b.909 A.H.-d.974.A.H)


26. Imam As-Sakhawi (Rahmatullahi Alaihi) (b.831 A.H.-903 A.H.)


27. Imam Jalaluddin as-Suyuti (Rahmatullahi Alaihi) (b.849 A.H.-d.911 A.H.)


Many More...