உலக முஸ்லிம் செய்திகள்
 WORLD MUSLIM NEWS

தமிழ் இஸ்லாமிய பயான்களை கேட்க 
www.worldtamilbayan.com
உலக  முஸ்லிம்  அறிஞர்கள் பற்றி அறிய 
www.islamicscholars.tk
24  மணிநேர தமிழ் இஸ்லாமிய TV 
www.noortv.tk
இஸ்லாமிய திரைப்படங்களுக்கு
www.islamicmovies.tk
இஸ்லாமிய  நிகழ்ச்சிகளுக்கு
www.islamicevents.tk
இஸ்லாமிய கஸீதாக்களை கேட்க
www.qaseeda.tk
மிக பெரிய தமிழ் இஸ்லாமிய இணையத்தளம்
www.mailofislam.com
இஸ்லாமிய பெண்கள் இணையத்தளம்
www.womanofislam.com​
பயனுள்ள இணையத்தளங்கள்
பயனுள்ள இணையத்தளங்கள்